หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 

 

 

เห็ดหลินจือกับารรักษาโรค

เอกสารอ้างอิง

 
 
 
   

1.

ข้อมูลการใช้เห็ดหลืนจือรักษาโรคมะเร็งร่วมกับยาแผนปัจจุบันโดยการทำเคมีบำบัด  ผู้ป่วย คุณ จริยา  ลิ้มพิมพ์เพราะ ได้รับการแนะนำจากน้องชายชื่อคุณ ณรงค์ สุวัชรังกูร และ ผู้ป่วยคุณนวลจันทร์  แก้วมงคล โดยมีน้องชาย ชื่อคุณชาตรี เลิศล้ำประเสริฐ  เป็นผู้ดูแล

2.

MEDICINAL PLANT NEWSLETTER จุลสารข้อมูลสมุนไพร  ปีที่18 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2543 ISSN0857-3476 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลโดย          ปัทมา  สุนทรศารทูล                     

3.

MEDICINAL PLANT NEWSLETTER จุลสารข้อมูลสมุนไพร  ปีที 17 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2543 ISSN0857-347 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลโดย      วีณา  จิรัจฉริยากูล              

4.

ตำรายาประมวลหลักเภสัชของ ร.ร. แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ กทม.พ.ศ.2528

5.

หนังสือเห็ดหลินจือ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ  โดย นายแพทย์สุรพล  รักประทุม  และนายแพทย์ชวลิต  สันติกิจรุ่งเรือง  พิมพ์ครั้งที่ 1  วันที่ 1  พ.ย 2538 ISBN 97 4 -89369 -5-3

6.

หนังสือ สมุนไพรสวนสิริรุกชาติ  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

7.

ข้อมูลโรคต่างๆ ได้มาจากการสืบค้นระหว่างเดือน สค.- พย. 2548                  

  www.allergy.or.th , www.bangkokhospital.com
  www.bangkokhealth.com , www.elib-online.com
  www.gd-1.com , www.praram9.com
 

www.siamhealth.net , www.thaiheartweb.com

  www.thailabonline.com , www.thaipun.com
  www.thaiclinic.com , www.vibhavadi.com
 
     
     
               
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 
 

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย